Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2011.02.17

2011.05.16

Jegyzőkönyv

 

Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én 17.00 órakor megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:   Ferencz Viktor

                           ifj. Ferencz Róbert

                           Sálek László

                           Sándor Attila

                           (képviselők)

 

                           Varga Oszkár polgármester

 

Tanácskozási joggal:

                            Varga Sándorné pénzügyi főelőadó

                            dr. Verbói Mária körjegyző

 

                           A település lakosai közül egy fő.

 

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott négy képviselő-testületi tag közül mindenki jelen van, így a tanácskozás határozatképes.

 

Előterjeszti napirendi javaslatát:

 

1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

2.) Egyebek

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag elfogadja.

 

A napirendek tárgyalása előtt a polgármester kéri, hogy az egyebek napirendből az ülésen megjelent választópolgárt érintő kérdést tárgyalja először a testület.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

 

Napirendek tárgyalása

  

1.) Sajátos nevelési igényű – autista – gyermek nevelése a helyi óvodában.

      Előterjesztő: dr. Verbói Mária körjegyző

 

A körjegyző ismerteti a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs bizottság szakvéleményének azt a részét, melyben egy autista kisgyermek nevelésére, fejlesztésére a kishartyáni tagóvodát jelölte ki. Tájékoztatja a képviselőket arról is, hogy az intézet felkérte arra, hogy intézkedjen arról, hogy a gyermek számára a szakértői véleményben előírt fejlesztés mielőbb megvalósulhasson.

 

A kishartyáni tagóvoda jelenleg nem tudja fogadni a gyermeket, mert az alapító okiratban nem szerepel az autista gyermekek ellátása.

 

Varga Oszkár polgármester javasolja, hogy – mivel kishartyáni gyermekről van szó – meg lehetne próbálni, hogy hogyan tud a gyermek a csoportba beilleszkedni, az óvodai személyzet tudja-e, felkészült-e a gyermek fogadására. Egy pár hét után a tagintézmény vezető bevonásával javasolja újratárgyalni a kérdést.

 

A polgármester javaslatát a jelenlévők elfogadják.

 

 

2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

      (az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Ferencz Róbert szeretné korábban kézhez kapni az előterjesztést. Kérdése, hogy a szemétszállítási díj csökkentésére, illetve kedvezményes összeg megállapítására van-e lehetőség az időskorú egyedül elő lakosok részére.

 

Varga Oszkár polgármester válasza: a szemétszállítási díjat rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet elengedni, helyesebben az önkormányzatnak átvállalni, mert a szolgáltató részére az elvégzett szolgáltatást meg kell fizetni.

 

A költségvetés tervezete – a szöveges előterjesztés alapján – részletesen megtárgyalásra kerül.

 

A költségvetést befolyásoló tényező a bérleti díjak összege, ezért ezek elfogadására a polgármester tesz javaslatot, 10 %-os emelést tart reálisnak. (a jelenlegi díjak: 225.-Ft/m2 a lakás, 330.-Ft/m2 a nem lakás céljára szolgáló helyiség)

 

Sálek László javaslata: 250.-Ft/m2 lakásoknál, 350.-Ft/m2 egyéb helyiségeknél.

 

Ferencz Róbert szerint elfogadható a 250.-Ft/m2 a lakásoknál, de akkor hasonló mértékben emelkedjen az egyéb helyiségek bérleti díja is, javaslata 360.-Ft/m2.

 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2011. (II.18.) rendelete

 

az önkormányzati lakások bérleti díjáról

a bérbeadás szabályairól szóló

13/2007. (XII.28.) 14/2006. (XII.29.) rendeletekkel módosított

4/2005. (II.4.) rendelet módosításáról.

 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

 

 

A költségvetés elfogadásáról a képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2011. (II. 18.) rendelete

 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.

 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

 

 

 

3.) Egyebek

      a.) A polgármester helyettesítése.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester ismerteti azt a törvényességi észrevételt, mely szerint az önkormányzati társulásokban a polgármester helyettesítését szabályozni kell. Javaslata: az alpolgármester helyettesítse, képviselje őt teljes jogkörben.

 

A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2011. (II.17.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester helyettesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

 

A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulás ülésein a polgármestert az alpolgármester – Ferencz Viktor – helyettesíti, teljes jogkörben képviseli.

 

Felkéri a polgármestert a szükséges tájékoztatások megtételére.

 

            Határidő: 2011. február 28.

            Felelős: Varga Oszkár polgármester

 

 

 

      b.) 2011. évi munkaterv.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

      (az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Ferencz Róbert javasolja a munkatervbe felvenni az egyházközség tevékenységéről szóló tájékoztatót, valamint decemberre már a következő évi munkaterv összeállítását.

 

Varga Oszkár polgármester: az egyházközség tevékenységéről szóló tájékoztató megtartására a plébánost lehetne felkérni, ha vállalja.

 

A képviselő-testület elfogadja a felvetett javaslatot és egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

5/2011. (II. 17.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a 2011. évre vonatkozó munkatervéről szóló polgármesteri előterjesztést és a munkatervet – a melléklet szerint – elfogadja.

 

 

 

      c.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester visszatér a költségvetés előkészítésénél tett javaslatra, mely szerint a helyiségek bérleti díját 360.-Ft/m2-ben külön határozatban állapítanák meg.

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2011. (II.17.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emeléséről szóló polgármesteri előterjesztést és azt az alábbiak szerint fogadja el:

 

-         nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 2011. március 1. napjától 360.-Ft/m2.

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

            Határidő: 2011. február 28.

            Felelős: Varga Oszkár polgármester

                           dr. Verbói Mária körjegyző

 

 

 

Egyebek napirenden belül Ferencz Róbert kérdezi, hogy mikor kerül sor az önkormányzat gazdasági programjának elkészítésére illetve az SZMSZ módosítására.

 

A körjegyző válasza: a gazdasági program várhatóan az áprilisi ülésen kerül napirendre, az SZMSZ módosítás pedig májusban.

 

A képviselő-testület ezt követően hatósági ügyeket tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja munkáját.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

 

 

K.m.f.

 

 

                           Varga Oszkár                                                         dr. Verbói Mária

                            polgármester                                                                körjegyző