Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2011.05.03

2011.06.07

Jegyzőkönyv

 

Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 3-án 17.00 órakor megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:   Ferencz Viktor                alpolgármester

                           ifj. Ferencz Róbert         képviselő

                           Sálek László                    képviselő

                           Sándor Attila                   képviselő

                           Varga Oszkár                  polgármester

 

Tanácskozási joggal:

         1. napirendnél:                     Varga Sándorné pénzügyi főelőadó

         minden napirendnél:           dr. Verbói Mária  körjegyző

 

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott négy képviselő-testületi tag közül mindenki jelen van, így a tanácskozás határozatképes.

 

Előterjeszti napirendi javaslatát:

 

1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

2.) Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

3.) Egyebek

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag elfogadja.

 

 

Napirendek tárgyalása

 

1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

      (az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

 

Kérdések, hozzászólások:

 

Ferencz Róbert: a 400 eFt hiteltörlesztés mit takar?

 

Varga Sándorné válasza: a Dobroda egyesület megszűnt, a tag önkormányzatok kezességet vállaltak a felvett hitelért, ezt takarja az összeg.

 

Varga Oszkár polgármester elmondja, hogy voltak közös célok, de sajnos nem működött.

 

Ferencz Róbert: a bevételi oldalon 1.637 eFt, 429,7 %-os teljesítés, miből adódik?

A táblázat furcsa összeállítású, a lényeg az, hogy pozitív a mérleg.

 

Varga Sándorné: vízmű-pénzeszköz átadás volt, az ÉRV negyedévente számolja a bérleti díjat, mi számlázzuk. Ebből adódik a tervezett bevétel túlteljesítése.

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2011. (V.4.) rendelete

 

az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

 

 

 

2.) Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

      (az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

 

A polgármester elmondja, hogy a templom lépcsőjének a javítását is szükségesnek látja megoldani.

 

Hozzászólások:

 

Sálek László javasolja a temető hátsó részének megvilágítását biztonsági okokból.

 

Varga Oszkár: véleménye szerint nem kell az egyház összes problémáját megoldani, majd megkérdezzük a plébánost az elképzelésekről.

 

Ferencz Róbert írásban rögzítette a gazdasági programhoz kapcsolódó ötleteit, melyet kér a jegyzőkönyvhöz csatolni. Az ötleteket választási programokból is merítette, nem biztos, hogy 4 év alatt megvalósítható, ami viszont igen, azt fel lehet karolni, ami nem, azt elvetni. A gazdasági program tervezete jó, helyes, inkább az önkormányzat mindennapi feladatait tartalmazza, de nem hosszú távú.

Kevésnek találja a fejlesztéseket. Kérdés: kell-e még egy játszótér az út mellett, kerítés nélkül egy millió forint hozzátételével. Véleménye szerint a régit is fel lehetne uniós szabványra újítani.

 

Varga Oszkár tájékoztatja a képviselőket arról, hogy elnyert pályázati pénzről van szó, vagy elkészül a játszótér a pályázatnak megfelelően, vagy nem jutunk a pénzhez.

 

Sándor Attila javasolja, hogy a kerítés társadalmi összefogással épüljön meg.

 

Ferencz Róbert: terveket hiányol, Sóshartyánban látott látványterveket és szerinte 6-8-10 évben kellene gondolkodni, nem csak a meglévőkkel, a működőképességgel kellene foglalkozni. A tervezést hiányolja és mellé a megvalósítás lehetőségeit.

 

Varga Oszkár: szintén látta a sóshartyáni látványterveket, nagyon szép, hosszú távra szól, de szerinte egy része álom, mert a megvalósításhoz pénz kell, és ki kell osztani a feladatokat.

Sóshartyánban van pénz, van személyzet, van olyan, aki csak a pályázatokat írja, ezért nagyobbak a lehetőségeik. Kishartyán viszont egyik feltétellel sem rendelkezik, hitel felvételével meg lehet valósítani sok mindent.

 

Sálek László a kézhez kapott ötleteket veszi sorra. Az első az egyházra tartozik, a második- csak annyira lehet bárkiről gondoskodni, amennyire hagyja. A harmadik- sportolási lehetőségre a tapasztalat szerint nincs igény, a focicsapat megalakításhoz pénz kell, a működéshez, felszereléshez, a bajnokságokhoz szintén. A könyvtár és a tesz-vesz ház nyitvatartása csak szervezés kérdése, a felügyeletet kell megoldani, ez már korábban működött a képviselők vállalták.

 

Ferencz Viktor szerint választani lehet az ötletekből, és a megvalósíthatót támogatni.

 

Varga Oszkár elmondja, hogy régebben is vállalták a képviselők a könyvtárban és a tesz-vesz házban a felügyeletet. A színház szervezéséhez is ember kell, a hivatali dolgozókra ezt már nem lehet rárakni.

 

Ferencz Viktor, Sándor Attila: véleményük szerint kell egy mag, segítség, aki(k) összefogják a szervezéseket.

 

Varga Oszkár: az alapítvány is besegített, valószínűleg mos is fog, ha megmondjuk miben. Félévtől akár indulhatunk is, kihirdetjük az új nyitvatartásokat, de csak felügyelet mellett. Mehet a pingpong is, edzések megtartását is vállalja.

 

Sándor Attila pozitív példának említi a modellezőket, akik 10-12 fővel működnek.

 

Varga Oszkár javasolja a gazdasági program elfogadását, későbbi kiegészítéssel. A Ferencz Róbert által előterjesztett ötletek mellé minden képviselő tegye oda, hogy miből, hogyan valósítható meg és egy későbbi időpontban visszatérnek rá.

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

14/2011. (V.3.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Kishartyán Község Önkormányzatának 2011-2014 évi gazdasági programjáról szóló polgármesteri előterjesztést.

 

A Képviselő-testület a gazdasági programot a melléklet szerint elfogadja.

 

 

 

3.) Egyebek

      a.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatát a megalakulását követő 6 hónapon belül felülvizsgálja. A tervezetet mindenki kézhez kapta.

 

Hozzászólások:

 

Ferencz Róbert: a tervezet 13. és 14. §-ánál duplán szerepel egy bekezdés. Kéri annak javítását.

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

5/2011. (V.4.) rendelete

 

Kishartyán önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

 

 

      b.) Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás felülvizsgálata

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester ismerteti a társulási megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést.

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

15/2011. (V.3.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának felülvizsgálatáról szóló polgármesteri előterjesztést.

 

A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosítását elfogadja, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja.

 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási Megállapodás aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Varga Oszkár polgármester

                  dr. Verbói Mária körjegyző

 

 

 

      c.) Óvoda társulásban való tovább-működtetése

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester ismerteti a nógrádmegyeri polgármester levelét. Javasolja, hogy Kishartyán maradjon továbbra is társulás tagja, hiszen önállóan nem tudja az intézményt fenntartani.

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

16/2011. (V.3.) határozata

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a közoktatási intézmények fenntartásával, átszervezésével kapcsolatos polgármesteri előterjesztést.

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként működő kishartyáni Napköziotthonos Óvoda fenntartását továbbra is társulási formában kívánja megvalósítani. Ezért csatlakozik Nógrádmegyer és Rimóc községek közoktatási intézményeit fenntartó társuláshoz.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Varga Oszkár polgármester

 

 

 

A képviselő-testület ezt követően hatósági ügyeket tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja munkáját.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

 

 

K.m.f.

 

 

                           Varga Oszkár                                                dr. Verbói Mária

                            polgármester                                                       körjegyző