Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2011.08.18

2011.11.25

Jegyzőkönyv

 

Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án 17.00 órakor megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:   Ferencz Viktor                alpolgármester

                           ifj. Ferencz Róbert         képviselő

                           Sálek László                    képviselő

                           Sándor Attila                   képviselő

                           Varga Oszkár                  polgármester

 

Tanácskozási joggal:

 

dr. Verbói Mária  körjegyző

 

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott négy képviselő-testületi tag közül mindenki jelen van, így a tanácskozás határozatképes. A képviselő-testület összehívása telefonon történt.

 

Előterjeszti napirendi javaslatát:

 

1.) Játszótér építésre beérkezett ajánlatok.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

2.) Többcélú közoktatási intézmény költségvetése

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

3.) Többcélú közoktatási intézmény igazgatójának megbízása.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

4.) Egyebek

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag elfogadja.

 

 

Napirendek tárgyalása

 

1.) Játszótér építésre beérkezett ajánlatok.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési törvény alapján nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni a játszótér építésére, mert nem éri el a költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt.

Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kért három ajánlatot, azokat ismerteti.

 

-         Szilvás 2001. Ker. és Szolg. Bt Szilvásvárad, Zrinyi u. 14.        7.473.125.-Ft

-         Mátrapark Kft. Abasár, Május 1. út 10.                                        5.511.449.-Ft

-         FA-FIRMA Ózd, Somsályfő Telep 1.                                           7.804.625.-Ft

 

Az ajánlatkérésben kikötöttük, hogy a legalacsonyabb ajánlatot adóval fogunk szerződést kötni.

 

A Képviselő-testület egyhangúlag támogatja a legalacsonyabb ajánlatot adóval történő szerződéskötést és  – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

28/2011. (VIII. 18.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Kishartyán, Rákóczi út sportpálya melletti játszótér építésére vonatkozó munkára érkezett ajánlatokról szóló polgármesteri előterjesztést.

 

A Képviselő-testület a játszótér építésére a Mátrapark Kft-vel (Abasár, Május 1. út 10.) való szerződéskötést hagyja jóvá, bruttó 5.511.449.-Ft vállalkozási díjért.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       vállalkozási szerződés megkötése 2011. szeptember 10.

Felelős:          Varga Oszkár polgármester

 

 

 

2.) Többcélú közoktatási intézmény költségvetése

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

      (az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

29/2011. (VIII.18.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szent István Általános Iskola és Óvoda (székhely: 3177 Rimóc, Szécsényi út 4.) többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 2011. szeptember 1 – 2011. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó költségvetéséről szóló polgármesteri előterjesztést és azt a melléklet szerint elfogadja. Egyetért azzal, hogy az intézmény költségvetését Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása jóváhagyja.

 

A ”fenntartói jogok átadásáról„ és a „munkamegosztás és felelősségvállalás szabályozására költségvetési szervek között” megállapodások tervezetét jóváhagyja.

 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:    értelemszerűen

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

                     dr. Verbói Mária körjegyző

 

 

 

3.) Többcélú közoktatási intézmény igazgatójának megbízása.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a többcélú társulásnak átadott közoktatási intézményt alapító önkormányzatoknak a többcélú társulási megállapodás szerint egyetértési joguk van többek között az intézmény igazgatójának megbízása tekintetében is.

Az önkormányzatok polgármestereivel való egyeztetés megtörtént, ezért javasolja, hogy Antal Gyula legyen az igazgató.

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

30/2011. (VIII.18.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szent István Általános Iskola és Óvoda (székhely: 3177 Rimóc, Szécsényi út 4.) többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatójának megbízásáról szóló polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szent István Általános Iskola és Óvoda igazgatójának Antal Gyula (1966.06.28.) közalkalmazottat bízza meg Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása.

 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:    értelemszerűen

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

                     dr. Verbói Mária körjegyző

 

 

 

4.) Egyebek

      a.) Kabókné Hulitka Zsuzsanna kérelme.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester ismerteti a kérelmet, melyben a rendezési terv módosítását kéri Kabókné Hulitka Zsuzsanna. A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve a település rendezési terve szakértők által készült, annak módosítását elő kell készíteni, tisztázni kell, hogy milyen költségekkel jár és a költségeket ki viseli.

Ezért kéri a képviselő-testületet, hogy ezen kérdések tisztázását követően térjen vissza a kérelem teljesíthetőségére.

 

A Képviselő-testület a polgármester kérését támogatja, a döntést elnapolja.

 

      b.) Tanévkezdési támogatás meghatározása.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester ismerteti az elmúlt évben adott támogatásokat. A polgármester javasolja az ugyanolyan mértékű támogatást.

 

Hozzászólások:

 

Ferenz Róbert: Mi lenne, ha a tankönyv árának arányában adnánk a támogatást?

 

Sálek László szerint az elsősöknek kell a legtöbb felszerelés, hiába hogy kevesebb a tankönyv, ezért ő a tavalyi támogatást javasolja.

 

Ferencz Viktor szerint, ha van elég pénz erre a célra, maradjunk a tavalyi összegeknél.

 

Ferencz Róbert is egyetért ezzel az ötlettel.

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza.

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

31/2011. (VIII.18.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a 2011/2012-es tanév kezdésének Támogatásáról szóló polgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

 

a.)   Az általános iskolába járók bérletét kifizeti az önkormányzat.

Az általános iskolába járók

             – ha ingyenes tankönyvben részesülnek                           5.000.-Ft

            – ha ingyenes tankönyvben nem részesülnek:                10.000.-Ft

 

b.)   középfokú oktatásban résztvevők

            – ha ingyenes tankönyvben részesülnek                         10.000.-Ft

            – ha ingyenes tankönyvben nem részesülnek:                15.000.-Ft

 

c.)   felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók

            – ha gyermekvédelmi kedvezményre jogosult                15.000.-Ft

            – ha gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult       20.000.-Ft

               támogatásban részesülnek.

 

A támogatás feltétele minden esetben az iskolalátogatási igazolás bemutatása.

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatások kifizetésére.

 

Határidő:    2011. szeptember

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

 

 

 

      c.) Fogathajtó verseny támogatása.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester ismerteti a fogathajtó verseny szervezőjének kérelmét, melyben támogatást kér.

 

Hozzászólások:

 

Sálek László szerint, ha van rá keret, támogassuk kb. 30 eFt-tal.

 

Ferencz Viktor minimális összeget javasol.

 

Ferencz Róbert szintén jelképes összeget támogat.

 

Sándor Attila egyetért a támogatással, de valóban jelképes összeg legyen.

 

A polgármester 20 eFt támogatást javasol, és ő 10 eFt-ot, mint magánszemély ad a verseny megszervezéséhez.

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza.

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

32/2011. (VIII.18.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Kishartyán „Kővölgy” részen megrendezésre kerülő fogathajtó verseny támogatásáról szóló polgármesteri előterjesztést, és a versenyt 20.000- Ft-tal (húszezer forint) támogatja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatás folyósítására.

 

Határidő:    2011. szeptember 15.

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

 

 

 

      d.) „Kővölgy” természetvédelmi terület látogathatóságának biztosítása.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester elmondja, hogy a képviselőkkel közösen járt kint a helyszínen és pár olyan elképzelésről beszéltek, ami lehetővé teszi a természetvédelmi terület zavartalan látogatását.

A képviselő-testület tagja az egyik tulajdonos, érintett az ügyben, ezért vele és a tulajdonostársaival kellene tárgyalni és a lehető legjobb, legoptimálisabb megoldást megtalálni.

 

A polgármester javaslata: A három képviselő tárgyaljon a tulajdonosokkal, törekedjenek megegyezésre, és az eredményről adjanak tájékoztatást 2011. szeptember 30-ig.

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát elfogadja.

 

 

A Képviselő-testület ezt követően hatósági ügyet tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

 

 

 

K.m.f.

 

 

                           Varga Oszkár                                                dr. Verbói Mária

                            polgármester                                                       körjegyző