Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2011.12.01

2011.12.25

Jegyzőkönyv

 

Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 1-jén 17.00 órakor megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:     Ferencz Viktor                alpolgármester

                           ifj. Ferencz Róbert          képviselő

                           Sálek László                    képviselő

                           Sándor Attila                   képviselő

                           Varga Oszkár                   polgármester

 

Tanácskozási joggal:

1.-2.  napirendnél:          Varga Sándorné pénzügyi főelőadó

minden napirendnél:       dr. Verbói Mária körjegyző

 

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott négy képviselő-testületi tag közül mindenki jelen van, így a tanácskozás határozatképes.

 

Előterjeszti napirendi javaslatát:

 

1.) Az önkormányzat 2011. III. negyedévi költségvetési beszámolója.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

3.) Egyebek

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag elfogadja.

 

 

Napirendek tárgyalása

 

1.) Az önkormányzat 2011. III. negyedévi költségvetési beszámolója.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

      (az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

 

A polgármester elmondja, hogy a harmadik negyedéves mérleget minden képviselő kézhez kapta, annak adataiból jól látható, hogy a bevételek és kiadások teljesítése időarányosnak mondható.

 

A Képviselő-testület egyhangú  – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

39/2011. (XII. 1.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének harmadik negyedéves teljesítéséről szóló polgármesteri előterjesztést, és azt a melléklet szerint elfogadja.

 

 

 

2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

      (az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

 

A jövő évi tervekre vonatkozóan Ferencz Róbert képviselő írásban nyújtott be előterjesztést, amely egy pályázati lehetőségre hívja fel a képviselő-testület figyelmét.

Szintén Ferencz Róberttől érkezett egy írásos interpelláció is, a játszótér-építés jelenlegi állapotáról. (mindkét dokumentáció a jegyzőkönyv melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Varga Oszkár polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Ferencz Róbert képviselő által előterjesztett pályázati lehetőségről ő is tud. A pályázat megírására már volt is jelentkező, és járt a településen egy tervező is, aki a helyszínen tájékozódott.

A pályázatban az önkormányzati belterületi utak helyreállítására, járdaépítésre, önkormányzati lakás felújítására is lehetőség van támogatást nyerni.

 

A játszótérrel kapcsolatban elmondja, hogy a mai napon került benyújtásra a kifizetési kérelem az MVH-hoz. A műszaki átadás-átvétel megtörtént, tehát a játszótér elkészült, a kivitelező benyújtotta a számlát. A hintát viszont nem tették fel, és a homokozót sem töltötték fel homokkal az esős, hideg idő miatt. A játszótér megvilágítása is kész, szépre sikerült, a település büszkesége lehet. Szükség van még kerítésre, amit saját forrásból kell megoldani, de a gyerekek biztonsága miatt elkerülhetetlen.

 

Ferencz Róbert elfogadja a polgármester válaszát és megkérdezi, hogy a kultúrház tetőjavítására mennyi az elnyert támogatás.

 

Varga Oszkár polgármester válasza: 7,7 millió forint.

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

40/2011. (IX. 29.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló polgármesteri előterjesztést és azt a melléklet szerint elfogadja.

 

 

 

3.) Egyebek

      a.) Szennyvíztisztító, szennyvíz-csatorna üzemeltetése.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester elmondja, hogy a szennyvíztisztító – mint az a testület előtt ismert – a sóshartyáni és a kishartyáni községi önkormányzatok tulajdona 53-47 % arányban. Ságújfalu az elmúlt évben csatlakozott a rendszerhez, ezzel gazdaságosabbá vált az üzemeltetés és a kihasználtság is, a rendszer felújításra került.

Ságújfalu szeretne tulajdoni részt szerezni a szennyvíz-tisztítóban, természetesen a felújítási, üzemeltetési költségek ezzel már három településre hárulnának. Sóshartyán 47 %-ban, Kishartyán 35 %-ban és Ságújfalu 18 %-ban lenne tulajdonos.

Sóshartyán önkormányzata tegnap elfogadta ezt a javaslatot.

 

A szennyvíz csatorna üzemeltetésével kapcsolatban is voltak tárgyalások, egyeztetések, melyik megoldás lehetne olcsóbb az önkormányzatoknak.

Javasolja, hogy – mivel az OMS Kft-vel a szerződés 2011. december 14. napján lejár – az ÉRV-hez csatlakozzon a település, hiszen a szomszédos településeken is az ÉRV szolgáltat.

 

Hozzászólások:

 

Sálek László szerint logikusnak tűnik ez a megoldás, egyrészt Ságújfalu már használja a szennyvíz-tisztítót, másrészt pedig nyilván azt a megoldást kell választani, ami az önkormányzatnak a legkedvezőbb.

 

A Képviselő-testület tagjai egyetértenek képviselő-társukkal és egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozzák:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

41/2011. (XII. 1.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Ságújfalu Község Önkormányzatának a szennyvíztisztító ingatlanban tulajdonjog szerzési lehetőségéről szóló polgármesteri tájékoztatót.

 

A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy Ságújfalu 18 %-ban tulajdonostárs legyen a szennyvíztisztító ingatlanban, és a fenntartási, javítási költségeket is ugyanilyen arányban viseli.

 

Így a tulajdoni megoszlás:

            Kishartyán Község Önkormányzata   35 %,

            Sóshartyán Község Önkormányzata   47 %.

            Ságújfalu Község Önkormányzata      18 %.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       2011. december 31.

Felelős:          Varga Oszkár polgármester

 

 

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

42/2011.(XII. 1.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a szennyvíztisztító és a szennyvíz-csatorna rendszer üzemeltetésével kapcsolatos polgármesteri előterjesztést.

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az üzemeltetést átadja az Észak-magyarországi Regionális Vízművek – Kazincbarcika – részére, az OMS Kft-vel való szerződés lejártát követően, 2011. december 15-től.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       2011. december 15.

Felelős:          Varga Oszkár polgármester

 

 

 

      b.) 2012. évi vízdíj megállapítása.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester ismerteti a 2012. évi vízdíj megállapítására vonatkozó javaslatot, amely az előző évihez képest 4 %-os emelkedést tartalmaz.

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

8/2011. (XII. 2.) rendelete

 

a 2012. évi ivóvíz-szolgáltatási díjakról

 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

 

 

 

      c.) Közbeszerzési szabályzat elfogadása.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket a szabályzat tervezetéről.

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

43/2011. (XII.1.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Kishartyán Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatáról szóló polgármesteri előterjesztést, és a Közbeszerzési szabályzatot a melléklet szerint elfogadja.

 

 

 

      d.) Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester elmondja, hogy a Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napköziotthonos Óvoda megküldte a pedagógiai programját, és kéri annak jóváhagyását.

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

44/2011. (XII.1.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napköziotthonos Óvoda pedagógiai programjáról szóló polgármesteri előterjesztést, és a pedagógiai programot a melléklet szerint jóváhagyja.

 

Felkéri a polgármestert a szükséges tájékoztatások megtételére.

 

Határidő:       2011. december 15.

Felelős:          Varga Oszkár polgármester

 

 

 

      e.) Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester elmondja, hogy a lakásfenntartási támogatásra vonatkozóan szükséges a helyi rendelet módosítása, mégpedig a beadási határidőt illetően.

A jelenlegi szabályozás szerint a kérelmek beadási határideje évente kétszer – április és október hónapokban – lehetséges. Ezt a szabályt szükséges megváltoztatni úgy, hogy a kérelem beadás egész évben folyamatos lehessen, és ez lesz összhangban a szociális törvény és végrehajtási rendelete rendelkezéseivel.

 

A körjegyző javasolja, hogy a lakásfenntartási támogatási kérelmek elbírálása – mivel a jogszabály és a helyi rendelet szabályaitól eltérni nem lehet, és a kérelmek folyamatosan benyújthatók lesznek – kerüljön polgármesteri hatáskörbe. Ezzel leegyszerűsödik az eljárás. Amennyiben első fokon a polgármester dönt, a másodfok a képviselő-testületé.

 

A képviselő-testület elfogadja a polgármester és a jegyző javaslatát.

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

9/2011. (XII.2.) rendelete

 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított

6/2006. (VI. 16.) rendelet módosításáról

 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

 

 

 

      f.) Építési telek vásárlási kérelem.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester ismerteti a kérelmet. A polgármester elmondja, hogy a telkeket több mint tíz évvel ezelőtt eladta az önkormányzat Tolmácsi Zsombornak, az ingatlan-nyilvántartásban azonban nem jegyeztette be a tulajdonjogot. A jelenlegi állapot szerint tehát a tulajdonos Kishartyán Község Önkormányzata. Tolmácsi Zsombor az ingatlanokat nem tartotta rendben és magánszemélyek kommunális adóját sem fizetett. Az adókivetés azért nem történt meg, mert a bevallást elmulasztotta, és az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként nem szerepelt.

 

Hozzászólások:

 

Ferencz Róbert véleménye szerint el kell adni a telket, ha a jogi helyzet megengedi, legalább takarítva, művelve lesz a terület.

 

A képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

45/2011. (XII.1.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Lamos Lászlóné építési telek vásárlás iránti kérelmét, és az alábbiak szerint határoz:

 

A Kishartyán Község Önkormányzata tulajdonában lévő, kishartyáni 38/5 és 38/6 hrsz-ú építési telkeket – a jogi helyzet tisztázása után – eladja Lamos Lászlóné Kishartyán, Tugár út 68. szám alatti lakosnak, 200- Ft/m2-es áron.

 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:    2012. január 31.

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

                     dr. Verbói Mária körjegyző

 

 

 

Egyebek napirenden belül Ferencz Róbert kérdezi, hogy decemberben lesz-e még ülés, mert jó lenne a jövő évi munkatervről, az esetleges díjemelésekről beszélni. Kérdezi azt is, hogy adventi játszóház lesz-e.

 

A polgármester jelzi, hogy december végére tervez egy ülést. Sándor Attila pedig az adventi játszóházzal kapcsolatban ad választ: tudomása szerint lesz, de még nincs konkrét időpont.

 

 

Ferencz Viktor kérdezi, hogy a kőkúti kastély állapotának helyreállítására, állagmegóvására lehet-e intézkedést tenni.

 

A jegyző válasza: igen az épületek karban tartására lehet a tulajdonost felszólítani, erre az első fokú építési hatóság jogosult, de tudni kell, hogy ki a tulajdonos.

 

 

A Képviselő-testület ezt követően hatósági ügyet tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

 

 

 

K.m.f.

 

 

                           Varga Oszkár                                                dr. Verbói Mária

                            polgármester                                                       körjegyző