Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012.08.28

2012.09.19

Jegyzőkönyv

 

Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-án 19.00 órakor megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:    Ferencz Viktor                         alpolgármester

                           ifj. Ferencz Róbert                  képviselő

                           Sálek László                             képviselő

                           Sándor Attila                            képviselő

                           Varga Oszkár                            polgármester

 

Tanácskozási joggal:

                           dr. Verbói Mária  körjegyző

 

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott négy képviselő-testületi tag közül mindenki jelen van, így a tanácskozás határozatképes. A napirendek sürgősségére való tekintettel az ülés összehívása telefonon történt.

 

Előterjeszti napirendi javaslatát:

 

1.)   Tanévkezdési támogatások megállapítása.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

2.)   Együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

3.)   Egyebek

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag elfogadja.

 

 

Napirendek tárgyalása

 

1.)   Tanévkezdési támogatások megállapítása.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester ismerteti az elmúlt évi támogatásokról szóló döntést, és javasolja, hogy az idén is kapják meg a gyerekek ugyanazt a mértékű támogatást, hiszen a fedezet meg van rá.

 

A Képviselő-testület elfogadja a polgármester javaslatát, és egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza.

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

29/2012. (VIII.28.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a 2012/2013-as tanév kezdésének támogatásáról szóló polgármesteri előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

 

a.)   Az általános iskolába járók bérletét kifizeti az önkormányzat.

Az általános iskolába járók

            – ha ingyenes tankönyvben részesülnek                            5.000.-Ft

            – ha ingyenes tankönyvben nem részesülnek:                10.000.-Ft

 

b.)   középfokú oktatásban résztvevők

            – ha ingyenes tankönyvben részesülnek                         10.000.-Ft

            – ha ingyenes tankönyvben nem részesülnek:                15.000.-Ft

 

c.)   felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók

            – ha gyermekvédelmi kedvezményre jogosult                15.000.-Ft

            – ha gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult       20.000.-Ft

               támogatásban részesülnek.

 

A támogatás feltétele minden esetben az iskolalátogatási igazolás bemutatása.

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatások kifizetésére.

 

Határidő:    2012. szeptember 30

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

 

 

 

2.)   Együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester ismerteti a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény azon rendelkezését, mely szerint a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításáról és a költségvetés tervezéséről a helyi önkormányzatok között együttműködési megállapodásokat kell kötni a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően.

Előterjeszti a megállapodás tervezetét.

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

30/2012. (VIII.28.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Kishartyán Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról szóló polgármesteri előterjesztést, és az együttműködési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:    2012. augusztus 31.

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

 

 

 

3.)   Egyebek

      a.) Kishartyán Faluház felújítás pótmunka költségeinek elfogadása.

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester ismerteti a Faluház felújítása során szükséges pótmunkákat, illetve kiegészítő munkákat, amelyek a használatbavételi engedély megadásához elengedhetetlenek.

A pótmunka érinti az épület előtt és a rámpán a viakolor burkolat elkészítését, lábazati burkolatokat, járdát az épület mellett, vízelvezető folyóka készítését, mozgáskorlátozott helyiség komplett elkészítését, vizes helyiség külső falainak hőszigetelését, vakolását.

A kivitelező költség-becslése szerint ez összesen 3.538.116.-Ft-ba kerül, mely teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli.

Kéri a képviselő-testületet a pótmunka jóváhagyására.

 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

31/2012. (VIII. 28.) határozata

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Faluház pótmunka költségvetéséről szóló polgármesteri előterjesztést és a pótmunkára az UNIVERZÁL KFT (3170 Szécsény, Rákóczi út 135.) által benyújtott 3.538.116.-Ft-os bruttó árat elfogadja, arra a fedezetet a költségvetésében biztosítja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

 

 

 

A képviselő-testület a továbbiakban hatósági ügyeket tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

 

 

 

K.m.f.

 

 

                           Varga Oszkár                                                dr. Verbói Mária

                            polgármester                                                       körjegyző