Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2013.05.31

2013.07.21

Jegyzőkönyv

 

Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:   ifj. Ferencz Róbert                   képviselő

                           Ferencz Viktor                         alpolgármester

                           Sándor Attila                            képviselő

                           Sálek László                             képviselő

                           Varga Oszkár                           polgármester

 

Tanácskozási joggal:

                           Köröskényi Péter jegyző

                           Varga Sándorné pénzügyi főelőadó

 

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. Az ülés határozatképes.

 

Előterjeszti napirendi javaslatát:

 

1.) Micimackó Óvoda alapító okiratának elfogadása

      Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző

 

2.) Ideiglenes óvodavezető kinevezése

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

3.) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

4.) KEOP-1.1.1/2F/09-11 pályázathoz kapcsolódó döntések

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag elfogadja.

 

 

Napirendek tárgyalása

 

1.) Micimackó Óvoda alapító okiratának elfogadása

      Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző

 

A jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a korábbi döntések értelmében a Rimóci Szent István Óvoda társulásból a kishartyáni óvoda 2013. július 1-jei határidővel kiválik és önállóvá válik. Ennek törzskönyvi bejegyeztetése céljából el kell készíteni az intézmény alapító okiratát és majd meg kell kérni az OM azonosítót, valamint adószámot is kell igényelni a költségvetési szerv részére. A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítésre került az alapító okirat, ami ismertetésre kerül.

 

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2013. (V.31.) határozata

 

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kishartyáni Micimackó Óvoda alapító okiratát a melléklet szerint jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert annak aláírásra.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

 

 

 

2.) Ideiglenes óvodavezető kinevezése

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A polgármester a napirenddel kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kishartyáni Micimackó Óvoda, mint önálló költségvetési szerv lesz. Az intézmény vezetésére ideiglenes jelleggel vezetői megbízást javasol adni a jelenlegi tagintézmény vezetőnek. A jogszabály lehetőséget ad pályázat kiírás nélkül vezetői állás betöltésére ideiglenes jelleggel, mivel az óvoda új intézménynek minősül.

 

A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetért és 5 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2013. (V.31.) határozata

 

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kishartyáni Micimackó Óvoda, mint új köznevelési intézmény létrejöttével a szervezési feladatok ellátására nyilvános pályázat kiírása nélkül vezetői beosztás ellátására, Várszegi Tibornénak határozott időre – 2013. július 1. napjától egy évre 2014. július 1. napjáig – a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 138/1992 (X.8.) Korm. rendelet 5.§ (17) bekezdése alapján helyettesi megbízást ad.

Az intézményvezetői faladatok ellátására a pályázatot ez idő alatt ki kell írni.

 

Határidő:    folyamatos

Felelős:       polgármester és jegyző

 

 

 

3.) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A Társulási Megállapodás 4. módosítását az alábbiak indokolják: Bátonyterenye Város Önkormányzatának képviselője az előző társulási ülésen előzetesen már jelezte, hogy Bátonyterenye kezdeményezni fogja önerő-részesedésének 12,12%-ról 0,1%-ra csökkentését. Az erről szóló képviselő-testületi határozatot azóta a Munkaszervezet részére eljuttatták, mely alapján a Társulási Megállapodás 4. számú módosításának tervezetét a Munkaszervezet elkészítette. Az önerő biztosításáról, illetve a szavazatszámok alakulásáról szóló mellékletek módosultak.

 

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2013. (V.31.) határozata

 

A község Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 4. módosítását, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2013. június 17-ig a határozatot küldje meg a Munkaszervezet számára.

 

Határidő:    2013. június 17.

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

 

 

 

4.) KEOP-1.1.1/2F/09-11 pályázathoz kapcsolódó döntések

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester

 

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. május 29-én tartotta Társulási ülését. A jelenleg még folyamatban lévő első fordulós pályázat támogatási szerződésében rögzítésre került, hogy a második fordulós pályázat benyújtása 2013. május hónap. Az RMT, illetve az engedélyezési tervek elkészültek, jelenleg engedélyezés alatt állnak. A pályázat benyújtásához szükséges volt a Társulási Tanács jóváhagyása, az önerő biztosításáról szóló rendelkezés, továbbá az üzemeltetési koncepció elfogadása. Az RMT kötelező mellékletét képezik – a Társulási Tanács határozatán kívül – az egyes tagönkormányzatok ugyanezen témákban meghozott határozatai. A Társulási Tanács döntése alapján legkésőbb 2013. június 17-ig kell a tagoknak ezeket a határozatokat meghozniuk, és a Munkaszervezet részére eljuttatniuk, hogy azok a hiánypótlás keretében benyújthatóak legyenek.

 

A Képviselő-testület áttekintve az előterjesztést és azt vita nélkül elfogadva 5 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2013. (V.31.) határozata

 

1. Kishartyán Község Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósítani kívánt KEOP-1.1.1/2F/09-11 számú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázat Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányát.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

 

2. Kishartyán Község Képviselő-testülete a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát támogatja, a díjképzést megismerte, annak betartását – az irányadó jogszabályok (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet) által biztosított keretek között – a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő öt évig

Határidő:    értelemszerűen

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

 

3. Kishartyán Község Képviselő-testülete jelen határozatával igazolja, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányban szereplő üzemeltetési koncepció alátámasztásához felhasznált, illetve az abban foglalt adatok, információk a valóságnak megfelelnek.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

 

4. Kishartyán Község Képviselő-testülete jelen határozatával igazolja, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11 intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

 

5. Kishartyán Község Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázat megvalósításához a beruházási önerő 0,1 %-át 212 953 Ft-ot), valamint a projekthez kapcsolódó megelőlegezendő (visszaigénylést követően az önkormányzat részére visszatérítendő) ÁFA 0,1.%-át (787 034 forintot) a pályázat szerinti ütemezésnek megfelelő időben költségvetésében biztosítja.

Határidő:    értelemszerűen

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

 

6. Kishartyán Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázat pozitív elbírálását, illetve az ehhez kapcsolódó Társulási Tanács ülést követő képviselő-testületi ülésen az 5. pontban feltüntetett beruházási önerő költségvetési rendeletben történő biztosításáról gondoskodjon.

Határidő:    értelemszerűen

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

 

7. A KEOP-1.1.1/2F pályázatra vonatkozó Általános Pályázati Útmutató alapján az önkormányzat nyilatkozik, hogy az Áht. 24. § (4). bek. b.) pontjában, valamint az Ávr. 24.§ (1). bek. a.) és b.) pontjában foglalt kötelezettségeinek eleget tesz.

 

Határidő:    értelemszerűen

Felelős:       Varga Oszkár polgármester

 

 

 

Egyéb kérdés hozzászólás nem volt. Ezt követően a polgármester az ülést bezárja.

 

A képviselő-testület a továbbiakban hatósági ügyeket tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

 

 

K.m.f.

 

 

                           Varga Oszkár                                                Köröskényi Péter

                            polgármester                                                          jegyző