Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Közös képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012.11.27

2012.12.29

Jegyzőkönyv

 

Készült: Ságújfalu Karancsság és Kishartyán községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. november 27-i együttes üléséről.

 

Jelen vannak:

 

Ságújfalu község részéről:

            Szentes Attila polgármester

            Sirkó Tamás alpolgármester

            Barczi Ferencné képviselő

            Dénes László képviselő

            Fekete Barnabásné képviselő

            Homoki Tamás képviselő

            Varga János képviselő

 

Karancsság község részéről:

            Tóth Tihamér polgármester

            Dr.Brumár Mihály alpolgármester

            Durnyik József képviselő

            Juhász László képviselő

            Kászi Richárd képviselő

            Tőzsér Dezső képviselő

            Vidéki Attila képviselő

 

Kishartyán község részéről:

            Varga Oszkár polgármester

            Ferencz Viktor alpolgármester

            ifj. Ferencz Róbert képviselő

            Sálek László képviselő

            Sándor Attila képviselő

 

Meghivottként:       Köröskényi Péter körjegyző

                                    dr.Verbói Mária körjegyző

 

Szentes Attila Ságújfalu község polgármestere, mint az együttes ülés vezetője köszönti Tóth Tihamér Karancsság község polgármesterét és Varga Oszkár Kishartyán község polgármesterét, valamint a három község képviselő-testületet.

Bejelenti, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés mindhárom önkormányzat részéről határozatképes, mivel a ságújfalui 7 fő képviselőből 6 fő, a karancssági 7 fő képviselőből 7 fő, a kishartyáni 5 fő képviselőből 5 fő jelen van. Szentes Attila Ságújfalu polgármestere javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölni Sirkó Tamás alpolgármestert. A karancssági jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Brumár Mihály és Vidéki Attila képviselőket javasolja kijelölni Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere .

 

Az együttes ülésre tett javaslatát és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatokat a képviselő-testületek tagjai egyhangúlag elfogadják.

Ezt követően Szentes Attila előterjeszti az együttes ülés napirendjét.

 

 

Együttes ülés napirendje:

 

1.)     Az önkormányzatok jövőbeli együttműködésének tervezése

          Előterjesztő: Szentes Attila polgármester

 

A polgármester elmondja, hogy Ságújfalu és Karancsság községek Képviselő-testületei 2012. októberében megtartott együttes testületi ülésen határozatban döntöttek arról, hogy 2013-évtől kezdődően közös, a jogszabályi feltételeknek megfelelő hivatalt hoznak létre és működtetnek. Időközben megkereséssel fordult hozzá Varga Oszkár, Kishartyán község polgármestere azzal, hogy Kishartyán község önkormányzata 2013. évtől csatlakozna Ságújfalu és Karancsság által létrehozandó közös hivatalhoz.

Ez ügyben Tóth Tihamér, Varga Oszkár és Szentes Attila polgármesterek előzetesen egyeztettek és úgy döntöttek, hogy a csatlakozási kérelmet Ságújfalu és Karancsság részéről támogatva – döntés céljából együttes testületi ülésre kell beterjeszteni.

 

Hozzászólások:

 

Varga Oszkár Kishartyán polgármestere elmondja, hogy a Nógrádmegyerrel közös körjegyzőség megszűnik, annak további fenntartására nem lesz lehetőség, mivel Nógrádmegyer a szécsényi járásba került. A jogszabályokat figyelembe véve Kishartyán Képviselő-testülete Ságújfalu és Karancssághoz való csatlakozást látja célszerűnek és kéri ennek a támogatását a két község önkormányzatától.

Továbbá elmondja, hogy nem akarnak központi szerepet vállalni, a földrajzi adottságokat is figyelembe véve Ságújfalut, mint középen elhelyezkedő települést látják indokoltnak központnak. A csatlakozás elfogadása esetén 2013. január 1-jétől célszerű a közös hivatalt létrehozni.

 

Tóth Tihamér Karancsság polgármestere: Kishartyán és Ságújfalu községek között már volt együttműködés az iskola fenntartásban, tehát van indoka a további közös munkának.

 

Felmerül kérdésként több képviselőtől, hogy Sóshartyán község csatlakozási szándékát jelezte-e.

 

Szentes Attila Ságújfalu polgármestere közli, hogy ez ügyben már több alkalommal egyeztetett Tóth Gabriellával, de Sóshartyán község polgármestere, eddig nem nyilatkozott a csatlakozás ügyében.

 

Juhász László képviselő megkérdezi, hogy a létszámok, hogy fognak alakulni.

 

Szentes Attila Ságújfalu polgármestere elmondja, hogy a létszámok a jövő évi költségvetési tervezet alapján kerületek kiszámolásra (Ságújfalu és Karancsság 3-3 fő ügyintéző és a jegyző) és figyelembe véve Kishartyánt is a további 2 fő ügyintéző, a közös hivatal tervezett létszáma a várhatóan támogatott létszámot nem haladja meg.

Minden település célja az, hogy a lakosság minél kevesebbet érezzen az átszervezésből adódón, lehetőleg helyben megkapjanak minden segítséget az ügyeik intézéséhez.

 

Juhász László képviselő: Kifejti alapvetően örülnek és támogatják az együttműködést.

A központ kérdése még konkrétan nem merült fel az előző ülésen, erről is kellene dönteni.

 

Szentes Attila Ságújfalu polgármestere elmondja, hogy a körjegyzőségben eddig is Ságújfalu volt a központ. Semmi negatív hatás, vélemény eddig nem volt a működéssel kapcsolatban.

Kishartyánnal is van együttműködés az iskolafenntartásban, hosszú évek óta és ez is jól működött. Véleménye szerint az természetes, hogy mint a község polgármestere Ságújfalut javasolja székhelynek.

A csatlakozó önkormányzatok egyenlő társak lesznek, nincsenek alá és fölérendeltségben egymással szemben, a települések önkormányzati önállóságát nem fogja korlátozni a közös hivatal működtetése. 

Az alábbi javaslatot terjeszti elő.

-         döntés legyen arról, hogy Kishartyán csatlakozhasson Ságújfalu és Karancssághoz;

-         a közös hivatal 2013.január 1-től kezdje meg a működését;

-         döntés a székhely ügyében.

 

Juhász László képviselő a Karancssági Képviselő-testület nevében szünetet kér, az elhangzott javaslatok megvitatása céljából.

 

Szentes Attila Ságújfalu polgármestere szünetet rendel el.

 

 

A szünet után a feni javaslatokra az elhangzás sorrendjében az alábbi döntések születnek.

 

Ságújfalu Község Képviselő-testülete 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

 

 

Ságújfalu Község Képviselő-testületének

45/2012. (XI.27.) számú határozata

 

Ságújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kishartyán község Önkormányzat csatlakozási kérelmét elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján Ságújfalu és Karancsság községek által létrehozandó közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozzon.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Karancsság Község Képviselő-testülete 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

 

 

Karancsság Község Képviselő-testületének

38/2012.(XI.27.) számú határozata

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kishartyán község Önkormányzat csatlakozási kérelmét elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján Ságújfalu és Karancsság községek által létrehozandó közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozzon.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Kishartyán Község képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal Ságújfalu és Karancsság önkormányzathoz való csatlakozásról az alábbi határozatot hozza

 

 

 Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

43/2012. (XI.27.) határozata

 

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §. (1) (2) és (4) bekezdése alapján csatlakozik a Ságújfalu és Karancsság községek által létrehozandó közös önkormányzati hivatalhoz.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. január 1.

 

 

A szavazásban részt vesz Barczi Ferencné képviselő is, aki az első szavazást követően érkezik az ülésre. (A szavazás előtt rövid tájékoztatást kap az elhangzottakról.)

 

 

Ságújfalu Község Képviselő-testülete 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

 

 

Ságújfalu Község Képviselő-testületének

46/2012. (XI.27.) számú határozata

 

Ságújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján Karancsság és Kishartyán részvételével létrejövő közös önkormányzati hivatal 2013. január 1-től kezdje meg működését.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2013.január 1.

 

 

Karancsság Község Képviselő-testülete 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

 

Karancsság  Község Képviselő-testületének

39/2012.(XI.27.) számú határozata

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján Ságújfalu és Kishartyán részvételével létrejövő közös önkormányzati hivatal 2013.január 1-től kezdje meg működését.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2013.január 1.

 

 

Kishartyán Község képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

44/2012. (XI.27.) határozata

 

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján Ságújfalu, Karancsság és Kishartyán részvételével létrejövő közös önkormányzati hivatal 2013. január 1-től kezdje meg működését.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2013.január 1.

 

 

A székhely kérdésében hozandó döntés előtt Homoki Tamás képviselő megkérdezi, hogy volt-e problémája abból Karancsságnak, hogy Ságújfalu készítette a körjegyzőség költségvetését, a körjegyzőség működött, vélhetően a továbbiakban is így lesz.

Tóth Tihamér Karancsság polgármestere szerint nem arról kell beszélni, hogy működött a körjegyzőség, nem erről van szó.

Barczi Ferencné képviselő értetlenül fogadja Karancsság polgármesterének megnyilvánulását a kérdéssel kapcsolatban, kifejti, hogy ez a közös működés nem határozatlan időre fog szólni, a jelenlegi döntés 2014. évi helyhatósági választásokig érvényes.

 

Ezt követően szavazásra kerül sor.

 

 

Ságújfalu Község Képviselő-testülete 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

 

 

Ságújfalu Község Képviselő-testületének

47/2012. (XI.27.) számú határozata

 

Ságújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodva Karancsság és Kishartyán községek Önkormányzataival Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján 2013. január 1. napjától közös önkormányzati hivatalt hoz létre, melynek székhelytelepülése Ságújfalu község.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2013.január 1.

 

 

Karancsság Község Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

 

Karancsság Község Képviselő-testületének

40/2012.(XI.27.) számú határozata

 

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodva Ságújfalu és Kishartyán községek Önkormányzataival Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján 2013. január 1. napjától közös önkormányzati hivatalt hoz létre, melynek székhelytelepülése Ságújfalu község.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2013.január 1.

 

 

Kishartyán Község képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

45/2012. (XI.27.) határozata

 

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodva Ságújfalu és Karancsság községek Önkormányzataival Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján 2013. január 1. napjától közös önkormányzati hivatalt hoz létre, melynek székhelytelepülése Ságújfalu község.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2013.január 1.

 

 

A szavazások után Tóth Tihamér Karancsság polgármestere hozzászólásában elmondja, hogy véleménye szerint ezek a döntések nem jó fényt vetnek a Karancssági önkormányzatra, a lakosság kérdőre vonhatja a képviselőket, mert ezzel eladták a falut. Ezért ő nemmel szavazott, és amit mondott azt úgy mondta, mint Karancsság polgármestere. Kéri ennek rögzítését a jegyzőkönyvben.

 

Az együttes ülés ezután befejeződött, Ságújfalu község polgármestere megköszönte a Karancsság és Kishartyán polgármestere és a képviselők részvételét az együttes ülésen.

 

 

K.m.f.

 

 

                           Varga Oszkár                                                 dr. Verbói Mária

                            polgármester                                                       körjegyző